על בנקים קואופרטיביים

דני גוטוויין באסיפה הכללית של הבנק הקואופרטיבי אופק 2.12.15